Начало / Новини / Утвърдени са нови изисквания към рекламните...

Утвърдени са нови изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, утвърди нови „Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване”. Те ще влязат в сила от 01.10.2008 г. като от същата дата се отменят сега действащите Изисквания.
Нов момент в Изискванията е, че подробно се регламентират принципите и показателите, които пенсионноосигурителните дружества трябва да съблюдават при определяне и оповестяване на постигнатите инвестиционни резултати при управлението на активите на пенсионните фондове. При оповестяване на инвестиционните резултати пенсионноосигурителните дружества са длъжни наред с показателите за постигнатата доходност от управлението на активите на съответния пенсионен фонд  да предоставят информация и   за равнището на инвестиционния риск (стандартно отклонение на доходността и коефициент на Шарп). Изчисляването на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск се извършва по методиката, която се съдържа в Приложение № 4 на Изискванията. Всяко оповестяване на инвестиционни резултати на пенсионните фондове трябва да бъде придружено с информация, че не се гарантира положителна доходност и стойността на дяловете може да се понижи.
В Изискванията  се регламентира възможността, когато пенсионноосигурително дружество рекламира дейността си или оповестява постигнатите резултати при управление на пенсионен фонд, да ги съпоставя с тези на други пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях пенсионни фондове. Дружеството може да прави това само ако се представят съответните условия и данни за целия пенсионноосигурителен пазар за същия период. Не се допуска сравняване на предлаганите условия за пенсионно осигуряване и постигнатите резултати на едно пенсионноосигурително дружество с тези на отделни, избрани от него дружества.

Пълният текст на решение № 1136-ПОД/ 29.08.2008 г.  може да намерите в раздел "Административни документи" : „Решения”.
Пълният текст на Изискванията се съдържа в раздел "Административни документи": „Изисквания”.
Обяснение на значението на показателите за доходност и инвестиционен риск, използвани при оповестяване на инвестиционните резултати на пенсионните фондове, може да намерите в раздел "Публикации" : „Полезно”.