Начало / Новини / Уточнение на КФН във връзка с приет образец...

Уточнение на КФН във връзка с приет образец на декларация за обявяване на действителни собственици на поднадзорните лица

Във връзка с излезли публикации в медиите след проведената среща на журналисти с новото ръководство на КФН на 4 август 2010 г. Комисията за финансов надзор прави следното уточнение.
Приетият образец на декларация на заседание на КФН от 4 август 2010 г. във връзка с обявяване на действителните собственици на  съответните поднадзорни лица засяга, съгласно приетите промени в ЗКФН, застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери, здравноосигурителните дружества, дружествата за допълнително социално осигуряване, регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества (§ 27, ал. 1, § 28, ал. 1 и § 29, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор).
Посочените лица са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на промените да декларират действителните собственици, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от капитала на съответното дружество.
Комисията има възможност по своя преценка да изиска такава информация за публичните дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа   за целите на търговите предлагания.