Начало / Новини / Указание на Министъра на финансите на Република...

Указание на Министъра на финансите на Република България относно съставяне на годишни финансови отчети за 2018 г. на поднадзорни на КФН лица

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с прилагането на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството (ЗСч), в сила от 01.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, на основание чл. 15, т. 2 от ЗСч), на 22.03.2019 г, на интернет страницата на Министерството на финансите е публикувано УКАЗАНИЕ на Министъра на финансите на Република България относно:
Съставяне на годишни финансови отчети за 2018 г. на застрахователни и презастрахователни предприятия, на управляващи дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми, както и на предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар, във връзка с прилагане на чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г., и § 56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 
Указанието може да бъде изтеглено и от ТУК.