Начало / Новини / Статистика на капиталовия пазар за първото тримесечие на 2007 г.

Статистика на капиталовия пазар за първото тримесечие на 2007 г.


Пазарната капитализация на БФБ-София достигна 18,24 млрд. лв., с което се отчита ръст от 101,12% спрямо същия период от миналата година, сочат обобщените данни на КФН. С най-голям дял на БФБ – София са компаниите от подотрасъл „Финансово посредничество“ (28,63%), следвани от дружествата в подотрасли „Транспорт, складиране и съобщения“ (21,65%), „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” (12,12%) и „Производство на химични вещества, продукти и влакна“ (8,55%). На тези четири подсектори на икономиката се падат 70,95% от пазарната капитализация на всички публично търгувани компании на българския фондов пазар.
Общият брой на инвестиционните посредници (ИП) към края на март 2007 г. е 86, от които 29 са банковите ИП. Активите на небанковите инвестиционни посредници  (57 на брой) в края на тримесечието достигат общ размер от 3,83 млрд. лв.
Създадената нормативна база за учредяване и функциониране на договорните фондове значително допринася за увеличаване на отчетените стойности в сферата на дейност на колективните инвестиционни схеми (КИС). Регистрирани към 31 март 2007 г. са вече 35 договорни фонда, като заедно с 11-те инвестиционни дружества, общият брой на колективните инвестиционни схеми достига 46. Общата стойност на концентрираните в КИС активи се повишава до 435,29 млн. лв., с което се отчита годишен прираст от 258,55%.
Лицензираните управляващи дружества за отчетения период  стават 26, като 7 от тях все още нямат сключен договор за управление. Активите, управлявани от тях, възлизат на 537,96 млн. лв., с което ръстът им на годишна база достига 327,48%. Този ръст се обуславя от увеличаването на броя на новите колективни схеми, както и от нарастване активите на вече съществуващите КИС.
През последната година интересът на инвестиционната общност силно се привлича от сферата на услугите, предлагани от акционерните дружества със специална инвестиционна цел. Броят на тези дружества нарасна значително, като към 31.03.2007 г. те вече са 45 (в края на март 2006 г. те били 20), от които 7 са специализирани в секюритизация на вземания. Към края на март 2007 г. АДСИЦ са акумулирали активи в размер на 741,15 млн. лв., отчитайки ръст на годишна база от 312,10%.
Пълните статистически данни за капиталовия пазар за първото тримесечие на 2007 г. са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Статистика на капиталовия пазар”. За първи път в статистическите данни се представя обемът, оборотът и броят на сключени сделки с публични дружества на борсата през разглеждания период, както и стойността на тези показатели за всеки отрасъл по Националната класификация на икономическите дейности. Също така е представен делът на обема, оборота и сключените сделки на борсата с акции на публичните дружества от СОФИКС и БГ-40 в общата стойност на тези показатели за целия пазар на акции.