Начало / Новини / Становище на КФН относно забраната за допускане...

Становище на КФН относно забраната за допускане до търговия на ценните книжа на „Енергони” АД

На заседание на КФН на 21 юли 2010 г. е обсъден казусът „Енергони” АД и е възприето следното становище:

С решение № 248-ФБ от 15.04.2010 г. на Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 119, ал. 4, предл. 1, във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 121 от ЗПФИ, спрямо „Българска фондова борса - София” АД („БФБ” АД) е приложена принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Българска фондова борса - София” АД да не допуска до търговия на организираните от него пазари на финансови инструменти с емитент „Енергони” АД до:
1. уведомяването на „Българска фондова борса - София” АД от страна на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност”, че одитът, назначен с Решение № 184-ПД/26.03.2010 г. е приключил с одиторско мнение без забележки, или
2. уведомяването на „Българска фондова борса - София” АД от страна на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност”, че „Енергони” АД е представило в КФН коригирани финансови отчети в съответствие с одиторското мнение.”

Видно от диспозитива на цитирания индивидуален административен акт, единствено при изпълнение на някоя от визираните в него две хипотези, КФН следва да уведоми „БФБ” АД за отпадане на забраната за допускане до търговия на ценните книжа на „Енергони” АД. В този смисъл, уведомлението до „БФБ” АД следва да уточнява най-малко спрямо коя от двете хипотези надзорният орган счита, че е налице изпълнение, като се изложат и аргументите за това заключение. Едва получаването на подобно мотивирано уведомление от КФН би следвало да се възприема от „БФБ” АД като основание за отпадане на забраната за допускането до търговия на ценните книжа на „Енергони” АД на организираните от „БФБ” АД пазари на финансови инструменти. 

До настоящия момент на КФН не са били представени коригирани финансови отчети в съответствие с изразено от назначения с решение № 184-ПД/26.03.2010 г.  на заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одитор - „Ърнст енд янг одит” ООД. От представения на 30.04.2010 г. одиторски доклад от „Ърнст енд янг одит” ООД е видно, че в него не са упоменати каквито и да било указания как „Енергони” АД би следвало да коригира финансовите си отчети. От тази гледна точка, КФН не би могла да изпрати уведомление до „БФБ” АД за това, че е изпълнена т. 2 от диспозитива на Решение № 248-ФБ/15.04.2010 г. на заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”
Наред с горното, в представения в КФН одиторски доклад, назначеният с решение № 184-ПД/26.03.2010 г.  на заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одитор „Ърнст енд янг одит” ООД е изразил „отказ от изразяване на мнение”. Предвид обстоятелството, че „отказът от изразяване на мнение” не е еднозначен с неквалифицирано мнение („без забележки”), не са налице предпоставките да бъде изпратено уведомление до „БФБ” АД, че е налице изпълнение на т. 1 от диспозитива на Решение № 248-ФБ/15.04.2010 г., съгласно която забраната за допускане до търговия на ценните книжа на „Енергони” АД важи до момента, в който КФН уведоми „БФБ” АД, че назначеният одит е приключил „без забележки”.

С оглед горното, приложената с Решение № 248-ФБ/15.04.2010 г. на заместник - председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, принудителна административна мярка е в сила, тъй като не са налице правните предпоставки, визирани в т. 1 или т. 2 от диспозитива на същото.