Начало / Новини / Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани...

Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2022 г.


Комисията за финансов надзор напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за заплащане в пълен размер на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2022 г., както и на непроменливата част от таксата по Раздел II, т. I, ред 36 от Тарифа за таксите, събирани от КФН - Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, е до 31 януари на текущата година. 
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в Раздел II на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор - Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).
Следва да имате предвид, че върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава, съгласно чл.27, ал.5 от ЗКФН. При неплащане на дължимите такси, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл.27, ал.5 от ЗКФН.
 
Заплащането на таксите може да бъде извършено на каса в Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ:
IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD

За допълнителна информация във връзка с дължимите такси и лихви, преди извършване на плащането, може да се свържете с отдел „Финанси и счетоводство” на тел. 02/94 04 691, 02/94 04 646 и/или тел. 02/94 04 695.