Начало / Новини / Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани...

Срокът за заплащане на дължимите такси, събирани от КФН за осъществяване на общ финансов надзор, е до 31 януари 2021 г.


Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за внасяне в пълен размер на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация, и за извършване на проверки (годишни такси) за 2021 г. е до 31 януари на текущата година.
 
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в Раздел II на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор - Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
Върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава, съгласно чл.27, ал.5 от ЗКФН. При неплащане на дължимите такси, Комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл.27, ал.5 от ЗКФН.
 
Заплащането на таксите може да бъде извършено на каса в Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ:
IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD