Начало / Новини / Срокът за внасяне на първа вноска на таксата...

Срокът за внасяне на първа вноска на таксата за 2005 г. за осъществяване на общ финансов надзор изтича на 31 март 2005 г.

КФН напомня на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, че срокът за внасяне на първа вноска на таксата за 2005 г. за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки съгласно чл. 27, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/ изтича на 31 март 2005 г.
Пълният размер на таксата е 200 лв.

Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане в установения срок на всяка от вноските от таксата, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗКФН, таксата се заплаща ежегодно на две равни вноски  /всяка по 100 лв./ в срок до 31 март и до 30 септември на текущата година.
Дължимата такса за 2005 г. може да бъде внесена в пълен размер в срока на внасяне на първата вноска.

Съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗКФН, таксите на новорегистрираните през съответната година лица се изчисляват пропорционално на времето от получаването им на статут на публични дружества или емитенти с влязло в сила Решение на Комисията за финансов надзор /КФН/, до края на годината. В тези случаи таксата се заплаща в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистрация.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, дружеството е необходимо да уведоми КФН за платените такси по чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, като към писмото приложи и копие от платежен документ.


Таксата може да бъде платена на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:

 БНБ – ЦУ
 пл. “Ал. Батенберг” № 1
 Банков код 661 966 11
 Сметка № 300 014 150 8
 БИН 630 130 147 0