Спрямо

 Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на съобщение относно "Победа ТВ" АД във връзка с издадено решение за установяване на публично държавно вземане - такса за 2003 г., дължима на КФН. Дружество не е получило изпратеното решение на посочения от него адрес и е започнала процедура по връчването му чрез поставяне на съобщението на табло в сградата на КФН и качването му в интернет страницата.
Ако до влизане в сила на решението лицето не предприеме съответните правни действия, съобщението се смята за редовно връчено  и ще бъде приложено към досието на дружеството в КФН.
След влизане в сила на акта и при неплащане в срока за доброволно изпълнение преписката се изпраща в Агенцията за държавни вземания за предприемане на действия по принудително събиране на непогасените вземания.
Дължимата сума от дружеството следва да бъде внесена на каса в КФН или да се преведе по банкова сметка.
Пълния текст на съобщението по чл. 50, ал. 2 от ДПК и дължимата сума може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".