Начало / Новини / Списъците на застрахователните дружества и...

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец април 2020 г. в КФН са получени 32 (тридесет и две) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, както и едно уведомление от компетентния надзорен орган на Кралство Дания за забрана за сключване на нови договори от страна на застрахователно дружество Gefion Insurance A/S.
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. в КФН не са получени уведомления по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС и ЕИП, които да заявят или преустановят намерението си да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец април 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 644.
    През месец април 2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 426 (четиристотин двадесет и шест) нови застрахователни посредника (15 застрахователни брокера и 411 застрахователен агент) от държави членки да извършват дейност в България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. Към 30 април 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3052.
    През месец април 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със съделище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18. 
    За периода 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46. 
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.