Начало / Новини / Списъците на застрахователните дружества и...

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През м. януари 2020 г. са получени три уведомление по отношение дейността на застрахователни дружества със седалища в други държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и едно уведомление във връзка с преустановяването на извършване на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги от застрахователно дружество със седалище в друга държава членка.
    Към 31.01.2020 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 642.
    За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 12 (дванадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 5 (пет) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2610.
    През месец януари 2020 г. КФН е изпратила писмо за оттегляне на уведомлението на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да извършва дейност на територията на Република Франция по клас 15 „Гаранции“.
    През периода  „Застрахователно дружество ЕИГ Ре“ ЕАД представя уведомление за извършване на застрахователна дейност на територията на Република Нидерландия при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки по т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други щети на имущество“ и т. 13 „Обща гражданска отговорност“.  
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.01.2020 г. – 31.01.2020 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.