Начало / Новини / Списъците на застрахователните дружества и...

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец август 2020 г. в КФН са получени 23 (двадесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, прехвърляне на застрахователни портфейли или отнемане на лиценз.
    За периода 01.08.2020 г. – 31.08.2020 г. в КФН са получени 3 (три) уведомления за вписване на застрахователни дружества, които заявяват намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    През периода не са получавани уведомления за намерение за преустановяване извършването на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги от страна на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС.
    Към края на месец август 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са получени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 653 (шестстотин петдесет и три).
    През месец август 2020 г. в КФН са вписани 7 (седем) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 3 (три).
    Към 31 август 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3068 (три хиляди шестдесет и осем).
    През месец август 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.
    За периода 01.08.2020 г. – 31.08.2020 г. КФН е изпратила уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на два застрахователни посредника със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество.
    Застрахователен брокер „Риск Мениджмънт Консултинг“ ООД е заявил намерение да извършва дейност на територията на Република Румъния, Кралство Белгия и Кралство Нидерландия при условията на свободата на предоставяне на услуги по класове застраховки „Злополука“, „Заболяване“, „Сухопътни моторни средства“ (без релсови превозни средства), „Товари по време на превоз“, „Пожар и природни бедствия“, „Други щети на имущество“, „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, „Обща гражданска отговорност“, „Разни финансови загуби“, „Правни разноски“ и „Помощ при пътуване“ (асистанс).
    Застрахователен брокер „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД разширява обхвата на уведомлението си да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, като е заявил намерение да извършва дейност на територията Република Австрия, Ирландия, Република Румъния, Френска република, Федерална Република Германия, Кралство Норвегия, Кралство Нидерландия, Кралство Швеция, Кралство Дания, Кралство Белгия, Кралство Испания, Португалска Република, Република Полша, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 50 (петдесет).
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.