Начало / Новини / Списъците на застрахователите и застрахователните...

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец септември 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) е получено уведомление от надзорната институция на Ирландия, с което един застраховател преустановява извършването на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. През периода няма получени уведомления за застрахователни дружествата, които да заявят намерение за извършване на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30.09.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 644.
    За периода 01.09.2019 г. – 30.09.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 13 (тринадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 3 (три) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2573.
    През месец септември 2019 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества или застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС се запазва на 17,а на застрахователните посредници на 44.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.