Начало / Новини / Списъците на застрахователите и застрахователните...

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец септември 2020 г. в КФН са получени 23 (двадесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли.
    За периода 01.09.2020 г. – 30.09.2020 г. в КФН не са получавани уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни дружества със седалище на тяхна територия да извършват дейност или да преустановят извършването на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Към края на месец септември 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са получени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 653 (шестстотин петдесет и три).
    През месец септември 2020 г. в КФН са вписани 14 (четиринадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност на територията на Република България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 3 (три).
    Към 30 септември 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3079 (три хиляди седемдесет и девет).
    През месец септември 2020 г. КФН изпраща уведомления до националния компетентен орган на Република Гърция относно намерение на ЗД „Евроинс“ АД да разшири обхвата на извършваната от него дейност на територията й при условията на правото на установяване (чрез клон), както и за намерението на ЗК „Лев Инс“ АД, което разширява обхвата на застрахователната си дейност, извършвана на територията на Република Гърция при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на м. септември 2020 г. КФН изпраща уведомление до националния компетентен орган на Кралство Испания относно намерението на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва застрахователна дейност на негова територия при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.09.2020 г. – 30.09.2020 г. КФН е изпратила уведомление до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователен брокер „Акреа“ ЕООД да извършва на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, нараства на 51 (петдесет и един).  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.