Начало / Новини / Сметната палата завери без резерви годишния отчет на КФН

Сметната палата завери без резерви годишния отчет на КФН

Сметната палата на Република България завери годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2011 година без резерви.

Одитното становище за заверка без резерви е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от приключилата проверка на елементите на годишния финансов отчет на КФН:

  • Отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за 2011 г.;
  • Баланс към 31 декември 2011 г. и приложенията към него.

Одитният екип на Сметната палата изразява независимо становище, че и двата елемента от годишния отчет на КФН дават вярна и честна представа, както за отразената финансова и нефинансова информация, така и за финансовото състояние и имуществото в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност с общо предназначение.

„Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одитно мнение.”, е записано в одитното становище без резерви на Сметната палата.