Начало / Новини / Съвместно съобщение на КФН и „БФБ-София” АД...

Съвместно съобщение на КФН и „БФБ-София” АД относно разпространяването на информация от публичните дружества и емитентите

В съответствие с изискванията на Директива 2004/109 на ЕС за хармонизация на изискванията за прозрачност  бяха приети изменения на ЗППЦК( юни 2007 г.) и Наредба №2 „за проспектите” ( октомври  2007 г.), с които се въвеждат нови принципи на разкриване на регулирана информация от публичните дружества и емитентите и се  допуска  конкуренция между лицата, чрез които се  разпространява тази информация

Новите нормативни  разпоредби бяха многократно дискутирани  със заинтересованите страни като асоциациите на директорите за връзки с инвеститорите, АИКБ,  „БФБ-София” и  бяха обяснени задълженията на емитентите да определят медии и информационни агенции за разпространяване на регулираната информация.

Едно от основните нови нормативни изисквания е публичните дружества и емитентите  самостоятелно или чрез трето лице–посредник да подпишат договори с медии и информационни агенции за разкриване на регулираната информация

Досега функционира съвместна електронна система между БФБ и КФН за разкриване на информация, но с оглед на новите  законови изисквания  и двете институции са предприели действия за промяна на начина за разкриване на регулираната информация,  като в максимална степен осигурят на инвеститорите достъп до регулирана информация.

Към момента КФН създаде и ще пусне в най-скоро време нова единна система за предоставяне на информация по електронен път. От своя страна БФБ ще стане посредник за разкриване на регулираната информация на обществеността чрез новата си система EXTRI News.  

Двете институции отчитат, че регулираният пазар не може да остане без информация за публичните дружества и емитентите, въпреки неизпълнението от тяхна страна на законовите им ангажименти.  Поради това докато ефективно започне да се разпространява информация на обществеността  чрез медии и информационни агенции БФБ-София ще продължи да я публикува по досегашния начин.