Начало / Новини / Съобщение за провеждане на изпит за професионална...

Съобщение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери

 

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 05.10.2021 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер съгласно Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение.

Изпитът ще се проведе на 27.11.2021 г.

В срок до 20.10.2021 г. заинтересованите лица следва да подадат заявление за допускане до изпита съгласно утвърден образец, ведно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г., а именно: свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 303,  ал.  1,  т.  1  от  КЗ; нотариално заверено копие от диплома за висше образование, придобито в страната, съответно  легализиран превод на диплома за висше образование, придобито във висше училище извън Република България, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 303, ал. 2 от КЗ и декларация за обстоятелствата по чл. 303, ал. 1, т. 2 - 4 от КЗ, съгласно образец.

Заявленията могат да се подават всеки работен ден в деловодството на КФН или подписани с електронен подпис на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg. За явяване на изпит се заплаща такса в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, на основание раздел I, точка VI, ред 15 във връзка с раздел IV, т. IV от Тарифа за таксите, събирани от КФН по Закона за Комисията за финансов надзор, по следната банкова сметка: IBAN:  BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD.

Тематичният обхват на изпита е публикуван на интернет страницата на КФН, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”, където ще бъде оповестен списъкът на допуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с провеждането на този изпит.