Начало / Новини / Съобщение за предприетите действия спрямо поднадзорните...

Съобщение за предприетите действия спрямо поднадзорните на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” лица, непредставили в срок заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г.

След извършена проверка на представените в КФН одитирани от регистриран одитор годишни финансови отчети за 2008 г. от поднадзорните на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” лица, се установи че има такива, които не са представили годишен финансов отчет или са представили незаверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г., което е еднозначно на непредставяне на годишен финансов отчет.
 До 27 поднадзорни лица, непредставили или представили незаверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2008 г. в КФН, са изпратени писма, с които е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, с която се задължават да представят в комисията такъв отчет, като спрямо 9 са предприети действия за ангажирането на администравнонаказателна отговорност във връзка с непредставянето на отчета.
 На тези поднадзорни лица, които са представили на комисията годишен финансов отчет за 2008 г. след законоустановения срок също ще бъдат предприети действия за ангажирането на администравнонаказателна отговорност.
 С писма нововписаните към 31.03.2009 г. поднадзорни лица са уведомени за възникналите задължения на емитента за разкриване на информация по реда на
Глава Шеста „а”, Раздел ІІ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и
Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като в конкретния случай не са предприети действия за санкциониране и / или откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка.
 Не са предприети действия за санкциониране и / или откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо 20 публични дружества, които не са представили на комисията годишен финансов отчет за 2008 г., като са взети предвид особеностите в правното им състояние и за част от тях са сезирани други държавни органи в т. ч. и прокуратурата за предприемане на съответни действия и изясняване на фактическата обстановка в тези дружества.