Начало / Новини / СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

С Решение № 123-ИП от 05.11.2015 г. Комисията за финансов надзор на основание чл. 20, ал. 1, т. 2, предл. второ и т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти отне издадения лиценз на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД (с предишно наименование „Златен Лев Брокери” ООД), за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Във връзка с отнемането на лиценза на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД с оглед уреждане на отношенията с клиентите на дружеството с Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г., КФН назначи Наталия Кумпикова за квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, като с решението са поставени конкретни задачи на квестора. На 05.01.2016 г. в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, Наталия Кумпикова е вписана за квестор на последното. Квестурата приключи на 16.02.2016 г.

Клиентите, които в срока на квестурата не са подали изрично нареждане за прехвърляне на финансовите им инструменти при друг инвестиционен посредник следва да имат предвид, че финансовите инструменти са прехвърлени по открити лични сметки в „Централен депозитар” АД.

Клиентите, които не са получили дължими от „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД парични средства, следва да имат предвид, че е откритата специална банкова сметка № BG31UNCR70001522540903 в „Уникредит Булбанк” АД, по която са депозирани за срок от 5 години неизплатените дължими парични средства на клиентите на дружеството съгласно приложен списък. В списъка са включени лица, на които съгласно наличните по време на квестурата документи „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД дължи възстановяване на парични средства и последните не са изплатени на каса в дружеството или от назначения от КФН квестор.

Независимо от предприетите от КФН мерки, достъп на квестора до архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД не е осигурен, с оглед на което списъкът е изготвен въз основа на налични данни и документи от „Централен депозитар” АД и други източници. Лицата, които не са включени в този списък, могат да потърсят правата си по съдебен ред.

Допълнително следва да имате предвид, че с Акт за назначаване на ликвидатор № 20160308154102/08.03.2016 г. Агенция по вписванията е назначила за ликвидатор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД - Мария Шукерова.