Начало / Новини / СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ НА „ЦИТАДЕЛА КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Уведомявам Ви, че на основание Решение № 958–ИП от 17.12.2015 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на 05.01.2016 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, е вписан квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД  - Наталия Кумпикова.

Клиентите на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД имат възможност да посочат друг инвестиционен посредник, при който да прехвърлят финансовите инструменти, пари и други активи, както и да подадат нареждане за прехвърляне на притежавани от тях финансови инструменти по лична сметка в „Централен депозитар” АД и да посочат банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните им средства. За целта е необходимо да бъде подадено нареждане в офиса на квестора на адрес: гр. София, площад „Славейков” № 1, вх. А, ет. 2, тел. 02/980 75 77, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. или от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Квесторът има задължение да уведоми всички клиенти на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД за приключването на дейността на посредника и възможността да прехвърлят активите си по лична сметка или при друг инвестиционен посредник.

Комисията Ви обръща внимание, че квесторът не разполага с архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, с оглед на което е възможно част от адресите на клиентите да не са актуални и тези клиенти да не получат изрични съобщения.

Всеки клиент има право да подаде нареждане за прехвърляне на активите си в офиса на квестора в срок 5 работни дни от получаване на съобщение. Клиентите, които не са получили съобщения следва да се свържат с квестора и да подадат нареждане във връзка с активите си във възможно най-кратък срок от публикуване на настоящото съобщение.

Притежаваните активи на клиенти, които не подадат изрично нареждане, ще бъдат прехвърлени съответно по тяхна сметка в „Централен депозитар” АД и по обща банкова сметка на клиенти, които не са получили паричните си средства. Последните ще могат да изтеглят дължимите им парични средства от тази сметка в срок 5 години съгласно представен на банката списък на клиентите, чиито пари се съхраняват по тази сметка.