Начало / Новини / Съобщение за извършени проверки за периода...

Съобщение за извършени проверки за периода април–септември 2010 г. от управление „Надзор на инвестиционната дейност”, дирекция „Правоприлагане, проверки и дистанционен надзор”

За посочения период са извършени 5 планови проверки на цялостната дейност на 3 дружества със специална инвестиционна цел и на 2 управляващи дружества. Тези дружества са:”Ексклузив пропъртис” АДСИЦ, Агро финанс” АДСИЦ, „Хелт енд уелнес АДСИЦ, УД”КТБ Асет Мениджмънт” АД и „ПФБК Асет Мениджмънт” АД

При проверките не са установени извършени административни нарушения.

С оглед оптимизиране на дейността на проверените лица са отправени препоръки както следва:
- за отстраняване на несъответствията в изготвяните финансови отчети и отчети за ликвидността на управляваните от управляващите дружества (УД) договорни фондове;
- за приемане на правила за поддържане и управление на ликвидните средства на управляваните от едно УД договорни фондове;
- за актуализиране на Правилата за прилагане на мерки по контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- за подновяване на изтекли договори за управление на членовете на съвета на директорите на едно дружество със специална инвестиционна цел, след преизбирането им;
- за съблюдаване на изискването на чл. 100г, ал. 2, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, относно възникване на потенциален конфликт на интереси
- за съблюдаване на изискването на чл. 21, ал. 2, т. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), която разпорежда, че дружество със специална инвестиционна цел може да взема банков кредит за придобиване и въвеждане в експлоатация на активи за секюритизация
- за стриктно спазване на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ при разпределянето на дивидент.