Начало / Новини / Съобщение за инвестиционните посредници

Съобщение за инвестиционните посредници

Съгласно разпоредбите на чл.38 от Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционният посредник уведомява КФН за сключените сделки от него на територията на Република България, сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар при първа възможност , но не по – късно от края на работния ден, следващ деня на сключване на сделката.
Формата и реда на данните, които е необходимо да постъпват в КФН,  са уточнени в Технологичната процедура за обмен на съобщения между КФН и инвестиционните посредници по повод деклариране на сключените сделки с ценни книжа

Адресът, на който ще се подава информацията от 01.11.2007. е през официалната интернет страница на Комисията - www.fsc.bg,  в секция TREM която ще бъде отворена за достъп от 1 ноември 2007 г. 


Технологична процедура за обмен на съобщения между КФН и инвестиционните посредници по повод деклариране на сключените сделки с ценни книжа