Начало / Новини / Съобщение във връзка с влизането в сила на измененията...

Съобщение във връзка с влизането в сила на измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обнародвани в Държавен вестник, бр. 23 от 27.03.2009 г.

В брой 23 от 27.03.2009 г. на Държавен вестник са обнародвани изменения в ЗППЦК, които съгласно § 14 от ЗИДЗППЦК влизат в сила от деня на обнародването им.
По същността си промените засягат реда, начина и изискванията за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на публично дружество, изискванията към пълномощните за общото събрание, реда и начина за оповестяване на свикването и провеждането на събранието и задълженията на самото публично дружество в тази връзка.
 Обръщаме внимание на новата редакция на нормата на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, както следва:   
„4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя:
„(5) Поканата по ал. 2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание. Информацията по предходното изречение, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.”
 
Също така, новата редакция на чл. 117 от ЗППЦК е следната:
„3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) В срока по ал. 2 публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

 Същественото в новите разпоредби е въвеждането на задължение за самото публично дружество да дава публичност на поканата за свикване на общото събрание (посредством използването на информационна агенция), на поканата и материалите към нея (чрез оповестяването им на собствената му интернет страница) и на протокола от проведеното събрание (чрез обявяването му на интернет страницата на публичното дружество). В досега действащата нормативна уредба, КФН и регулираният пазар даваха публичност на поканата, заедно с материалите, за свикване на събранието и на протокола (чл. 115, ал. 4, изр. второ и чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК). Отпадането на това изискване означава, че в частност комисията няма да има занапред задължение да разкрива получената на основание чл. 115 и чл. 117 от ЗППЦК информация.
Действително, съгласно новите изисквания, публичното дружество е длъжно да представи информация за предстоящото общо събрание на търговския регистър и на обществеността (посредством информационна агенция - законът препраща към условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК), но това задължение се отнася само за поканата за свикване на общото събрание, но не и за материалите към нея. Както е известно, писмените материали по чл. 224 от Търговския закон дават съществената за инвеститорите информация, която формира в значителна степен волята им по отношение на включените в дневния ред за общото събрание въпроси. Според новата ал. 5 на чл. 115 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите се изпращат на комисията и се публикуват на интернет страницата на публичното дружество. Т. е. преустановяването на даването на публичност от страна на КФН, в момент когато голяма част от публичните дружества не разполагат по една или друга причина със собствена страница в интернет, която да използват като платформа за разпространение на дължимата съгласно ЗППЦК информация, макар и законосъобразно, би се явило крайно нецелесъобразно в настоящия момент. С оглед на това и с цел защита интересите на инвеститорите в ценни книжа, КФН ще продължи да дава публичност на получаваната от публичните дружества информация.

Предвид обстоятелството, че към настоящия момент част от публичните дружества не разполагат със собствена страница в интернет, която да използват и като платформа за разпространяване на дължимата съгласно ЗППЦК информация, КФН уведомява, че след 31.05.2009 г., ще бъдат инициирани съответните действия спрямо дружествата, които не са се съобразили с изискванията на закона и не разполагат със собствена страница в интернет.