Начало / Новини / Съобщение във връзка с установени от Комисията...

Съобщение във връзка с установени от Комисията за финансов надзор случаи на сключени сделки с финансови инструменти, които не са налични по съответната клиентска сметка към момента на сключване на сделката (т. нар. интрадей търговия)

Във връзка със зачестили коментари сред инвестиционната общност по повод законосъобразността на осъществяваната т. нар. „интрадей търговия” Комисията за финансов надзор (КФН) информира инвестиционната общност за следното:
Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Наредба №  38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници задължава инвестиционните посредници при приемане на нареждане за сделки с финансови инструменти да проверяват в депозитарната институция дали финансовите инструменти, за които се отнася нареждането за продажба, са налични по подсметката на клиента, дали са блокирани и дали върху тях е учреден залог или е наложен запор. Посочената норма е императивна и в този смисъл към настоящия момент е недопустимо да се извършва продажба на финансови инструменти, които не са налични по съответната клиентска сметка в „Централен депозитар” АД (ЦД), т.е. „интрадей търговията” е забранена.
Комисията за финансов надзор счита, че отношение към нормативната уредба, регулираща капиталовия пазар и инициатива за нейното изменение следва да имат и всички заинтересувани лица и техните професионални организации. Водена от този мотив КФН  поиска официално становище и конкретни предложения от БАЛИП, БФБ и ЦД с оглед преценка на необходимостта от извършването на конкретни нормативни промени, уреждащи „интрадей търговията”. Същевременно КФН счита, че освен чисто нормативното регулиране на „интрадей търговията”, е необходимо БФБ и ЦД да създадат специални правила, процедури и специализиран софтуер, позволяващи осъществяването на този вид търговия. 
След запознаване със становищата на всички заинтересувани страни КФН като регулаторен орган ще предприеме конкретни действия с цел постигане на адекватност между действащата нормативна уредба и съществуващите практики при сключването на сделки с финансови инструменти.