Начало / Новини / Съобщение относно задължението за представяне...

Съобщение относно задължението за представяне на годишен отчет за 2006 г. от поднадзорните лица на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН

Законоустановеният срок за представяне в КФН и на „БФБ - София” АД на годишните отчети за 2006 г. на поднадзорните лица на Управление „Надзор на инвестиционната дейност”  изтече на 02.04.2006 г.

Публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа, АДСИЦ, УД и ДФ, които съгласно законовите разпоредби следва да представят годишен отчет за 2006 г. в КФН и на „БФБ - София” АД са общо 487 броя. 

Към настоящия момент 40 публични дружества и други емитенти на ценни книжа все още не са представили годишните си отчети за 2006 г. АДСИЦ, УД и ДФ, които не са представили годишен отчет за 2006 г. са общо 11 броя.

Задължените лица следва да имат предвид, че КФН и „БФБ – София” АД след 22.04.2006 г. ще предприемат конкретни действия спрямо дружествата, които все още не са представили годишен отчет за 2006 г. в КФН и на „БФБ – София” АД, съгласно дадените им от ЗППЦК и Правилника на „БФБ - София” АД правомощия.