Начало / Новини / Съобщение относно задължение за разкриване...

Съобщение относно задължение за разкриване на информация от страна на УД и ИП и приемане на образец на допълнителна справка за ликвидните активи на инвестиционен посредник (Справка № 6), представяна в КФН

І. Уведомяваме управляващите дружества и инвестиционните посредници, че във връзка с приета практика от Комисията за финансов надзор (КФН) по Протокол № 19 от 05.04.2012 г. относно отчитането на блокирани парични средства, за целите на нормативните изисквания за ликвидност на управляващите дружества и инвестиционните посредници е необходимо:

В двудневен срок от възникване на обстоятелство, свързано с ограничаване на правото за разпореждане с парични средства и/или ДЦК, т.е. ограничаване на тяхната ликвидност, инвестиционните посредници и управляващите дружества да уведомят КФН, като представят отчет за капиталовата адекватност и ликвидност към момента на възникване на съответното обстоятелство, както и съответните документи, свързани с това.

ІІ. Уведомяваме инвестиционните посредници, че във връзка с цитираната практика, Заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, със Заповед № 138 от 07.05.2012 г., одобри образец на допълнителна справка за ликвидните активи на инвестиционните посредници (Справка № 6).

Формата на утвърдения образец на новата справка (Справка № 6) е достъпна в Раздел „Административни документи”, Рубрика „Форми и образци на документи”, подрубрика „Капиталов пазар”. -  http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Spravka-6.xls

Справката следва да се представя във формат *.xls и е неразделна част от месечните отчети за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.