Начало / Новини / Съобщение относно списък на емитенти и медиите...

Съобщение относно списък на емитенти и медиите, в които емитентите разкриват регулирана информация пред обществеността

Съгласно чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът или лицето, поискало без съгласието на емитента допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, е длъжен да разкрива регулираната информация (периодичната информация, вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК) едновременно на комисията и на обществеността. Емитентът, който е извършил само публично предлагане на ценни книжа, е длъжен да разкрива информацията на територията на Република България.
Регулираната информация следва да се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането й до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който не ги дискриминира. Емитентът е длъжен да използва информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки на Европейския съюз.
Действащата нормативна уредба не предвижда изрично задължение емитентите да оповестяват пред регулаторния орган коя информационна агенция или друга медия използват при изпълнението на задължението си по чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК.
Отчитайки важността на информацията относно средствата, чрез които емитентите оповестяват регулираната информация пред обществеността и с оглед улесняване на достъпа до тази информация, уведомяваме инвестиционната общност, че обобщени актуални данни за това се поддържат и оповестяват от „Българска фондова борса - София” АД (БФБ), в качеството му на единствен организатор на регулиран пазар в страната към настоящия момент. Информация за информационната агенция или друга медия, която съответният емитент, който е задължено лице по чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК използва, е достъпна на официалната страница на БФБ. Информацията се поддържа и актуализира периодично на основание чл. 44, ал. 1 и 2 от Правилника за дейността на БФБ.
Към настоящия момент на заглавната страница на официалния сайт на борсата са достъпни списъци на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 30.06.2010г. ( http://download.bse-sofia.bg/Press_releases/Spisak_30062010.pdf ) и към 19.10.2010 г. ( http://download.bse-sofia.bg/others/Spisak_19102010.pdf )