Начало / Новини / Съобщение относно проверка, целяща установяване...

Съобщение относно проверка, целяща установяване валидността на мандатите на членовете на СД на БФБ

След извършена проверка от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) относно мандатите на членовете на Съвета на директорите (СД) на „Българска Фондова Борса - София” АД (БФБ), информираме обществеността за следните констатации на КФН:
1. Бистра Николова Илкова и Виктор Тенчев Папазов са избрани за членове на СД на БФБ на Общо събрание на акционерите (ОСА), проведено на 21.12.2001 г. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър с Решение № 16 на Софийски градски съд от 04.01.2002 г. Съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), мандатите на Бистра Николова Илкова и Виктор Тенчев Папазов са изтекли на 04.01.2007 г.
2. Тодор Людмилов Брешков и Людмила Кръстева Елкова са избрани за членове на СД на БФБ на ОСА, проведено на 05.03.2003 г. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър с Решение № 18 на Софийски градски съд от 01.04.2003 г. Съгласно  разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, мандатите на Тодор Людмилов Брешков, Пламен Димитров Георгиев и Людмила Кръстева Елкова са изтекли на 01.04.2008 г.
3. Владимир Иванов Владимиров е избран за член на СД на БФБ на ОСА, проведено на 04.09.2003 г. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър с Решение № 19 на Софийски градски съд от 30.09.2003 г. Съгласно  разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, мандатът на Владимир Иванов Владимиров изтича на 30.09.2008 г. 
4. Андрей Иванов Пръмов е избран за член на СД на БФБ на ОСА, проведено на 20.06.2006 г. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър с Решение № 22 на Софийски градски съд от 05.09.2006 г. Съгласно  разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, мандатът на Андрей Иванов Пръмов изтича на 05.09.2011 г.
5. Иван Ангелов Такев е избран за член на СД на БФБ на редовно годишно ОСА, проведено на 30.06.2008 г. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър на 12.08.2008 г. Съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, мандатът на Иван Ангелов Такев изтича на 12.08.2013 г.

Съгласно публикувана на електронната страница на БФБ покана за свикване на извънредно ОСА, което ще се проведе на 23.09.2008 г., ще бъдат предложени за преизбиране като членове на СД - Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Тодор Людмилов Брешков и Людмила Кръстева Елкова. Видно от посочената покана Андрей Иванов Пръмов няма да бъде преизбиран. Мандатът на същия изтича на 05.09.2011 г. В т. 1 от дневния ред на извънредното ОСА на БФБ е предвидено приемане на решение за промени в състава на СД на БФБ и по-конкретно за освобождаване на Владимир Иванов Владимиров като член на СД на БФБ по негова молба и избиране на Асен Василев Ягодин като нов член на СД на БФБ под условие, че новият член бъде одобрен от Заместник-председателя на КФН в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 13, ал. 2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
С влизане в сила на ЗПФИ на 01.11.2007 г. е въведена нова процедура за одобрение от Заместник-председателя на КФН на членовете на управителния орган на пазарния оператор по реда на чл. 85, ал. 1 от ЗПФИ, както и допълнителни критерии, на които трябва да отговарят същите съгласно с чл. 77, ал. 1 от ЗПФИ.
Във връзка с извършените промени в нормативната уредба, на одобрение от Заместник-председателя на КФН по реда на чл. 85, ал. 1 от ЗПФИ подлежи не само новия член на СД на БФБ Асен Василев Ягодин след неговото избиране от СД на БФБ, но и членовете на СД на БФБ, които ще бъдат преизбрани - Бистра Николова Илкова, Виктор Тенчев Папазов, Тодор Людмилов Брешков и Людмила Кръстева Елкова, които към момента на избирането им трябва да отговорят на изискванията, определени в чл. 77, ал. 1 от ЗПФИ.