Начало / Новини / Съобщение относно промени в Уведомлението по...

Съобщение относно промени в Уведомлението по чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Уведомяваме инвестиционните посредници (ИП), че във връзка с промените в Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15), изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 15.07.2008 г., Уведомлението по чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38 е променено и допълнено в съответствие с приетите допълнения и изменения в Наредба № 15. Съгласно цитираната разпоредба ИП следва да представят горната информация по утвърдения образец.
Следва да имате предвид, че неизпълнението на разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38 представлява административно нарушение по реда на чл. 127, ал. 1 от Закона за пазарите за финансови инструменти.
Формата на утвърденият образец може да намерите на интернет страницата на КФН в Раздел „Документи”,  Рубрика „Форми и образци на документи”.