Начало / Новини / Съобщение относно процедурата по нотификация...

Съобщение относно процедурата по нотификация и документите, които следва да бъдат представени от инвестиционните посредници, желаещи да извършват дейност на територията на държави членки

І. Инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) в държава членка (приемаща държава) при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, трябва да уведоми за това Комисията за финансов надзор (КФН). Съгласно изискването на чл. 61, ал. 2 от ЗПФИ Уведомлението съдържа посочване на държавата, в която дружеството възнамерява да извършва дейност, и програма за дейността.
Спазването на изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗПФИ се осигурява от представянето на уведомление за извършване на дейност на територията на държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги (на български и на английски език) по образец, а именно: „Таблица за нотификация по чл. 31 от Директивата за пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО)” (“Schedule to notification pursuant to Article 31 of the Markets in Financial Instruments Directive ”), включваща данни за инвестиционния посредник, приемащата държава, в която възнамерява да извършва дейност, началната дата или съответно посочване “с незабавен ефект” (“with immediate effect”), услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, които инвестиционният посредник ще предоставя в държавата-членка, в която иска да извършва дейност, и за които е получил съответно лиценз от КФН, както и финансовите инструменти, съгласно чл. 3 от ЗПФИ, които ще бъдат предмет на предоставяните на територията на съответната държава членка.

Инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава, след като бъде уведомен от КФН, че получената от дружеството информация е предоставена на компетентния орган в приемащата държава.

ІІ. Инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ в държава членка чрез създаване на клон, уведомява за това КФН. Съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ Уведомлението съдържа посочване на държавата, в която дружеството възнамерява да създаде клон, адрес на клона и името на управителя на клона, както и програма за дейността.
Спазването на изискванията на чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ се осигурява от представянето на следните документи:
1.Уведомление за извършване на дейност на територията на държава членка чрез създаване на клон по образец (на български и на английски език), а именно: „Таблица за нотификация по чл. 32 от Директивата за пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО)” (“Schedule to notification pursuant to Article 32 of the Markets in Financial Instruments Directive включваща данни за инвестиционния посредник и клона, приемащата държава, в която възнамерява да извършва дейност, началната дата с посочване “след регистрация в приемащата държава” (“upon host Member State registration”), услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, които инвестиционният посредник ще предоставя в държавата-членка, в която иска да създаде клон, и за които е получил съответно лиценз от КФН, както и финансовите инструменти, съгласно чл. 3 от ЗПФИ, които ще бъдат предмет на предоставяните на територията на съответната държава членка услуги.
2. Програма за дейността за извършване на дейност на територията на държава членка чрез създаване на клон по образец (на български и английски език), а именно: “Програма за дейността” (“Pragramme of operations”), към която е приложено графично представяне на организационна структура на клона в приемащата държава, включително разпределение на нивата на отговорност (на български и английски език)
3. Автобиография на управителя на клона (на български и английски език)
 
Инвестиционният посредник може да създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава след получаване на уведомление от компетентния орган на приемащата държава или след изтичане на два месеца от уведомяването на компетентния орган на приемащата държава от КФН, ако в този срок не е получил уведомление.

Настоящата информация относно процедурата по нотификация, както  и документите, които следва да бъдат представени от инвестиционните посредници, желаещи да извършват дейност на територията на държави членки, са публикувани на интернет страницата на КФН  в раздел „Поднадзорни лица”, „Нотификации”.