Начало / Новини / Съобщение относно приключена проверка на ИП...

Съобщение относно приключена проверка на ИП „АВС Финанс” ЕАД по Заповед № 74/16.04.2010 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

Беше извършена проверка на дейността на инвестиционен посредник „АВС Финанс” ЕАД във връзка със спазването на разпоредбите на ЗППЦК, ЗПФИ, Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35).                      . 
В резултат на проверката бяха съставени 2 акта за установяване на административно нарушение по чл. 20, ал. 2, изр. второ от Наредба № 35, по които все още няма произнасяне от административно наказващия орган.
Нарушенията се отнасят до неспазване на изискването на горния член паричните средства по разплащателни или депозитни сметки да бъдат в размер не по- малък от 70% от всички парични средства на инвестиционния посредник. 
С оглед оптимизиране дейността на ИП са дадени следните препоръки:
1. Съветът на директорите да оптимизира работата в дружеството по спазване на изискванията на чл. 34 и чл. 45 от Наредба № 38. Неспазването на изискванията на тези членове се отнася до липсващи реквизити в нарежданията, подавани от клиентите и в потвържденията за сключени  сделки, изпращани от ИП на клиентите.
2. Съветът на директорите да оптимизира работата в дружеството по спазване на изискванията на Приложение към чл. 36, ал. 1, раздел II от ЗПФИ „Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти”. Неспазването на изискванията на Приложението се отнася до липса на изрично предупреждение от ИП до професионален клиент, че няма да се ползва от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти.