Начало / Новини / Съобщение относно обявяването на действителните...

Съобщение относно обявяването на действителните собственици на дружествата, работещи в областта на небанковия финансов сектор

Обявяването  на действителните собственици на дружествата, работещи в областта на небанковия финансов сектор беше една от съществените промени в Закона за Комисията за финансов надзор, приети през от юни 2010 г.  В тази връзка  на 4 август тази година, спазвайки законоустановения срок, КФН прие образец на декларация относно разкриване на действителните собственици на  съответните поднадзорни лица. Съгласно приетите промени в Закона за Комисия за финансов надзор, това задължение засяга застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери, здравните дружества, дружествата за допълнително социално осигуряване, регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества (§ 27, ал. 1, § 28, ал. 1 и § 29, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор). Посочените лица бяха длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на промените да декларират действителните собственици, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество. Законовият срок за подаване на тази информация изтече в средата на септември и в момента в трите управления към комисията се обработват постъпилите данни.
В областа на капиталовия пазар са задължени да подават въпросната информация 58 инвестиционни посредници и  37 управляващи дружества. Към момента в КФН са изпълнили задължението си 85 %,  от тях, тоест от всичките 95 задължени лица, подалите информация са 80.
В областта на  застраховането 88 % са подали информацията, тоест от 34 застрахователни дружества 30 са подали списък и  декларация за реалните собственици. От 350 застрахователните брокери  около 120 не са подали изисканата информация.
В областта на доброволното здравнотоосигуряване 90 % от дружествата са разкрили реалните си собсвеници, като от 20 компании 2 не са подали  необходимата информация.
В областта на  пенсионното осигуряване всичките 9 лицензирани пенсионни дружества в определения срок са предоставили списъци за действителните собственици и декларации с информация за тях. 
В момента се извършва проверка на постъпилите документи, като в случай на необходимост, съответния заместник-председател изисква допълнителна информация или документи. Дружествата съответно разполагат със срок не по-дълъг от един месец за отстраняване на непълноти или подаване на допълнителна информация. 
По отношение на задължените лица, които не са изпълнили изискванията на закона, се прилагат съответни принудителни административни мерки.
      След приключването на процедурата по разкриване на информацията, тя ще бъде публично оповестена.