Начало / Новини / Съобщение относно образец на справка за лицата...

Съобщение относно образец на справка за лицата притежаващи пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от капитала и / или гласовете в общото събрание на инвестиционен посредник

Уведомяваме инвестиционните посредници (ИП), че във връзка с разпоредбата на чл. 74в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в сила от 01.01.2007 г., Заместник – председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри образец на справка за лицата притежаващи пряко или чрез свързани лица 10 или над 10 на сто от капитала и / или от гласовете в общото събрание на ИП, определени съгласно чл. 148, или които могат да го контролират, както и данни за притежавания от тях дял от капитала и / или от гласовете в общото събрание. Съгласно цитираната разпоредба ИП следва да представят горната информация по утвърдения образец най-малко веднъж годишно, в срок до 31 март.

Следва да имате предвид, че неизпълнението на разпоредбата на чл. 74в, ал. 2  представлява административно нарушение по реда на чл. 221, ал. 1 от ЗППЦК.

Формата на утвърденият образец може да намерите в Раздел „Документи”,  Рубрика „Форми и образци на документи”.