Начало / Новини / Съобщение относно назначаване на квестор в...

Съобщение относно назначаване на квестор в „Интерактив кампъни“ ЕООД (предишно наименование „Глобал маркетс“ ООД)

С Решение № 980-ИП от 05.07.2017 г. КФН на основание чл. 13, ал. 1, т. 10 и 26, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 23, ал. 2, във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 6 и т. 10 във връзка с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а“ и чл. 119, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти взе решение да наложи забрана на Цветан Борисов да управлява и представлява „Интерактив кампъни” ЕООД (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД), ЕИК 200287666, за срок от три месеца от датата на решението и за назначаване на Наталия Кумпикова за квестор на „Интерактив кампъни“ ЕООД (предишно наименование „Глобал маркетс“ ООД) за период от три месеца, считано от датата на решението. Адресът за кореспонденция с квестора е: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.