Начало / Новини / Съобщение относно извършена тематична проверка...

Съобщение относно извършена тематична проверка от управление „Надзор на инвестиционната дейност” на „Холдинг Пътища” АД

На 16.09.2010 г. е оповестена информация от страна на „Холдинг Пътища” АД за промяна в дяловото участие на дъщерното му дружество - „Пътища и магистрали” АД в дружествата „Видапътстрой” АД, „Пътностроителна техника” АД и „Пътностроителна техника” АД. Промяната в дяловото участие на „Пътища и магистрали” АД в дъщерните му дружества е извършена по реда на чл. 195 от Търговския закон (ТЗ), като предимството на акционерите (на „Пътища и Магистрали” АД) е отменeно по реда на чл. 194, ал. 4 от ТЗ.
Във връзка с това е извършена проверка за спазването на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), както и спазването на добрите корпоративни практики от страна на „Холдинг Пътища” АД.
При проверката са констатирани административни нарушения на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗПЗФИ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от същия от страна на представляващия „Холдинг Пътища” АД – Орлин Хаджиянков.  В качеството си на представляващ „Холдинг Пътища” АД, Орлин Хаджиянков не е разкрил в законоустановения срок публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, информация за взетите решения на заседание на Съвета на директорите на „Пътища и магистрали” АД, проведено на 03.08.2010 г., за реда и начина на увеличение на капитала на дъщерните му дружества „Видапътстрой” АД, „Пътностроителна техника” АД, „Пътстройинженеринг-М” АД. Като член на Съвета на директорите на „Пътища и Магистрали” АД, Орлин Хаджиянков е участвал в заседанието, на което е взето решение за увеличаване на капитала на дъщерните му дружества. Същевременно видно от Търговския регистър, към онзи момент той е бил и член на Съвета на директорите и единствен представляващ „Холдинг Пътища” АД.  Тъй като Орлин Хаджиянков е взел участие във вземането на решение за увеличаване на капитала на дъщерните на „Пътища и магистрали” АД дружества, той е узнал вътрешна информация, отнасяща се пряко до „Холдинг Пътища” АД. Предвид това Орлин Хаджиянков е следвало да разкрие тази информация в законоустановения срок по чл. 12, ал. 3 от ЗПЗФИ.
 
При проверка на търговията с акции на „Холдинг Пътища” АД за периода от 01.07.2010 г. до 16.09.2010 г., не е установено наличието на търговия въз основа на вътрешна информация, във връзка с промяна в дяловото участие на дъщерното дружество „Пътища и магистрали” АД в дружествата „Пътностроителна техника” АД, „Видапътстрой” АД и „Пътинженеринг-М” АД.
 
 Спрямо членовете на Съвета на директорите на публичното дружество „Холдинг Пътища” АД, е открито производство по прилагане на принудителна административна мярка, предписваща предприемане на конкретни действия, насочени към защита на интересите на акционерите в публичното дружество, чрез своевременното разкриване на информация от страна на публичното дружество във връзка с придобиване и разпореждане с непреките акционерни участия на публичното дружество във „Видапътстрой” АД, „Пътстроинженеринг-М” АД и „Пътностроителна техника” АД.   

 Мотивите, поради които е инициирано производството по прилагане на принудителна административна мярка спрямо членовете на Съвета на директорите (СД) на „Холдинг Пътища” АД, са условията в сключените договори за управление на акционерното участие  между дъщерното дружество „Пътища и магистрали” АД от една страна и МолестоТрейдинг (Оувърсийз) Лимитид” , „Прим БГ” АД, „Синистро Трейд Лимитид” и „Еврогруп инженеринг” АД от друга, във връзка с увеличаването на капитала на „Пътностроителна техника” АД, „Видапътстрой” АД и „Пътинженеринг-М” АД, свързани с опцията на „Пътища и магистрали” АД да изкупи обратно акциите от увеличаването на капитала на тези дружества.
 В сключените договори не е изяснено по какъв начин ще бъдат уредени отношенията между „Пътища и магистрали” АД от една страна и МолестоТрейдинг (Оувърсийз) Лимитид, „Прим БГ” АД, „Синистро Трейд Лимитид” и „Еврогруп инженеринг” АД в случай, че договорите за управление бъдат прекратени. Анализът на съдържанието на договорите показва, че за да придобие отново абсолютния си контрол, „Пътища и магистрали” АД ще трябва да изкупи акциите от дружествата „МолестоТрейдинг (Оувърсийз) Лимитид”, „Прим БГ” АД, „Синистро Трейд Лимитид” и „Еврогруп инженеринг” АД по пазарна цена, определена от три вещи лица. Също така, е отчетено, че при неупражняване на опцията от страна на „Пътища и магистрали” АД, както и в случаите на упражняването й, но при условия и цени значително по-неблагоприятни от тези, при които са записани новите акции, биха се създали предпоставки за застрашаване на интересите на инвеститорите на „Холдинг Пътища” АД, изразяващи се в загуба на възможността „Пътища и магистрали” АД да придобие обратно контрола си в тези дружества, както и да отпадане възможността на дружеството да консолидира финансовите им резултати.
 
Констатациите от извършената проверка на „Холдинг Пътища” АД, ще бъдат сведени на вниманието на Националната комисия за корпоративно управление  с оглед преценка от нейна страна за спазване на добрите корпоративни практики при извършеното увеличаване на капитала на дъщерните на „Пътища и магистрали” АД дружества, както и спазването на добрите практики от страна на публичното дружество.
 
 Продължава проверката, касаеща наложени запори върху сметките на „Холдинг Пътища” АД, като за резултатите от нея инвестиционната общност ще бъде своевременно уведомена.  

 

Димана Ранкова,
Зам. Председател на КФН