Начало / Новини / Съобщение относно изтичане на срока за внасяне...

Съобщение относно изтичане на срока за внасяне на втората вноска на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2009 г. на 30 септември 2009 г.

Заместник-председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор (КФН), уведомява емитентите и публичните дружества, в т.ч. дружествата със специална инвестиционна цел, инвестиционните дружества, управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове, че съгласно чл. 27, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), дължат годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годишна такса).
Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗКФН, годишната такса се заплаща ежегодно на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на текущата година.
Напомням на посочените поднадзорни на КФН лица, че срокът за внасяне на втората вноска на годишната такса за 2009 г., изтича на 30 септември 2009 г.
Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане в установения срок на всяка от вноските от таксата, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
В случай на неизпълнение на задължението за внасяне на дължимата такса в законоустановения срок, в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН Комисията за финансов надзор ще предприеме действия по принудително събиране чрез откриване на производство за издаване индивидуален административен акт за публично държавно вземане.

Таксата може да бъде платена на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e: 

 БНБ – ЦУ
 пл. „Ал. Батенберг” № 1
 IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01
 BIC   BNBGBGSD

Списъците на дружествата, които дължат първа вноска от дължимата годишна такса за 2009 г. и списъците на дружествата просрочили годишната такса за 2008 г., са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „За бизнеса”, рубрика „Съобщения” - „ПД и други емитенти” и в „ИП, УД, ИД, ДФ и АДСИЦ”.