Начало / Новини / СЪОБЩЕНИЕ относно изтичане на срока за внасяне...

СЪОБЩЕНИЕ относно изтичане на срока за внасяне на втората вноска на годишната такса за 2010 г. за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки - на 30 септември

Заместник-председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор (КФН), уведомява емитентите и публичните дружества, в т.ч. дружествата със специална инвестиционна цел; инвестиционните дружества; управляващите дружества, управляваните от тях договорни фондове и инвестиционните посредници, че съгласно чл. 27, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), дължат годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годишна такса). Годишните такси са с размер, определен в Тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.
Съгласно приети с ДВ, бр. 43 от 2010 г. изменения и допълнения на ЗКФН, с параграф 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКФН, се отменя Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, Съгласно параграф 35, ал. 1 от същите преходни и заключителни разпоредби, параграф 24 влиза в сила от датата на влизане в сила на тарифата, а именно след приемането й от Министерския съвет по предложение на Комисията. Към настоящия момент, тарифа по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН не е приета от Министерския съвет.
С оглед на посоченото, няма промяна на размера на годишните такси за 2010 г. за посочените по-горе поднадзорни на КФН лица.
Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗКФН, годишната такса се заплаща ежегодно на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на текущата година.
Напомняме на посочените поднадзорни на КФН лица, че срокът за внасяне на втората вноска на годишната такса за 2010 г., изтича на 30 септември 2010 г.
Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане в установения срок на всяка от вноските от таксата, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
В случай на неизпълнение на задължението за внасяне на дължимата такса в законоустановения срок, в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН, Комисията за финансов надзор ще предприеме действия по принудително събиране чрез откриване на производство за издаване индивидуален административен акт за публично държавно вземане.

Таксата може да бъде платена на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:

 БНБ – ЦУ
 пл. „Ал. Батенберг” № 1
 IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01
 BIC   BNBGBGSD