Начало / Новини / Съобщение относно „Алфа Брокинг” ЕООД (Alpha Broking)

Съобщение относно „Алфа Брокинг” ЕООД (Alpha Broking)

Във връзка с постъпил в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнал за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, от дружество, което не е лицензирано от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или от държава членка на ЕС, КФН уведомява инвеститорите за следното:

„Алфа Брокинг” ЕООД (Alpha Broking) не e лицензиран от КФН инвестиционен посредник или управляващо дружество и няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности, по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти. Наименованието на „Алфа Брокинг” ЕООД наподобява наименованието на дружество Alpha Broking, което е инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност от Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (Аustralian Securrities and Investments Commission). Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че „Алфа Брокинг” ЕООД не е едно и също дружество с Alpha BrokingСъщо така следва да се обърне внимание, че седалището и адреса на управление на „Алфа Брокинг” ЕООД е идентичен с вписаните в Търгоавския регистър  до 05.02.2015 г. седалище и адрес на управление на „Глобал Маркетс” ООД (с настоящо наименование „Интерактив Кампъни”ООД). Лицензът на „Глобал Маркетс” ООД (настоящо наименование „Интерактив кампъни” ООД) за извършване на дейност като инвестиционен посредник е отнет принудително от КФН с Решение № 651- ИП от 14.07.2014 г. за извършени от „Глобал Маркетс” ООД и негови служители системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му.

Уведомяваме потенциалните инвеститори, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество, както и банки, получили лиценз от Българска народна банка и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници. Инвестиционен посредник или управляващо дружество, чието седалище е в държава членка и който е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности в съответствие с правото на Европейската общност от съответния компетентен орган на тази държава членка, може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на територията на Република България чрез клон или при условията на свободното предоставяне на услуги. Допълнителни услуги могат да се предоставят само заедно с инвестиционна услуга и/или дейност.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, потенциалните инвеститори могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.