Начало / Новини / Съобщение на Комисията за финансов надзор във връзка с COVID-19

Съобщение на Комисията за финансов надзор във връзка с COVID-19


С оглед изпълнението на основните цели, заложени в устройствения закон на КФН, а именно  защита на инвеститорите и поддържане стабилността на българския финансов пазар, Комисията за финансов надзор осъществява постоянен и стриктен мониторинг на въздействието и  разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 върху финансовите пазари, търговията с финансови инструменти и дейността на поднадзорните лица.
Комисията за финансов надзор е в постоянен контакт с участниците на финансовия пазар в България, както и с другите компетентни органи в Европейския съюз, осъществяващи надзор върху дейността на пазарните участници на европейските финансови пазари.
С цел адекватно управление на риска от високата волатилност на капиталовите пазари и защита интересите на инвеститорите е иницииран процес на анализ и оценка на оперативните рискове от страна на пазарните участници на всички техни вътрешни правила и процедури, свързани с осигуряване на стабилност и непрекъснатост по отношение на извършваната от тях дейност. Правилата и процедурите за действие в извънредни ситуации гарантират възможността пазарните участници да продължат да осъществяват дейността си при спазване на всички относими към нея регулаторни изисквания и същевременна грижа за служителите им.
В този смисъл са и отправените от Европейския орган за ценни книжа и пазари препоръки относно въздействието върху участниците на финансовия пазар на разпространението на COVID-19, които могат да бъдат намерени на следния линк.

Преводът на български език на Препоръките на ESMA към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 11 март 2020 г.