Начало / Новини / Съобщение на КФН

Съобщение на КФН

Днес, 4 декември 2015 г., 11 часа, в Комисията за финансов надзор, се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”. На заседанието, в присъствието на упълномощен представител на участника Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”, публично и открито беше отворен плик № 3 от представената оферта. Ценовото предложение, направено от участника, е в размер на 1 359 302 лв. без ДДС. Комисията за провеждане на процедурата продължава своята работа по реда на Закона за обществените поръчки.