Начало / Новини / Съобщение до всички застрахователи

Съобщение до всички застрахователи

Във връзка с изменение в Наредба № 30, приети с §33 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Обн. ДВ. 68/15.08.2014 г.), на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”) са публикувани актуализираните тримесечни справки, подавани от застрахователите, извършващи дейност по Раздел І от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Съгласно измененията, в Справка: ТВ. 5. „Жалби” е добавена застраховка „Заболяване”.

Актуалните образци на справки съгласно Наредба № 30 ще бъдат налични на страницата на КФН (Раздел „Административни документи”/”Форми и образци”/”Застрахователен пазар”)