Начало / Новини / СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящия преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите в България, Комисията за финансов надзор одобри  Покана за независими външни експерти за извършване на  преглед на активите в сектора на пенсионните фондове в България и Покана за независими външни експерти за преглед на балансите за българския застрахователен сектор.
В изпълнение на § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, КФН следва да определи и оповести лицата, които ще извършат преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите.

Могат да участват всички заинтересовани лица, като за целта трябва да представят до 18 февруари 2016 г. в КФН посочените в двете покани документи. Въз основа на постъпилите документи и в съответствие със заложените в поканите критерии за допустимост, Комисията за финансов надзор ще определи лица с висока професионална репутация и международен опит, които в периода април – юни 2016 г. ще извършат преглед на активите на пенсионноосигурителните фондове и на балансите на застрахователите в България.


Пълният текст на двете покани е обявен на следния интернет адрес:

- български http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/
- английски http://www.fsc.bg/en/supervised-entities/announcements/