Начало / Новини / Резултати от тематични проверки по повод реализирането...

Резултати от тематични проверки по повод реализирането на първично публично предлагане на акции от капитала на „Енемона” АД на дружеството емитент и съответните инвестиционни посредници - мениджъри по емисията

Съгласно заповед. на Зам. Председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” бяха извършени тематични проверки по спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите за финансови инструменти и нормативните актове по прилагането им на емитента „Енемона” АД, гр. Козлодуй и мениджърите по емисията „Елана Трейдинг” АД, гр. София и „Обединена българска банка” АД, гр. София.

В резултат на проверките са съставени актове за установяване на административни нарушения, както следва:

1. На “Елана Трейдинг” АД - 2 броя актове за установяване на административно нарушение, а именно:
• 1 акт по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), във връзка с неравностойно третиране на клиентите на инвестиционния посредник при приемане на заявки за записване на акции от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Енемона” АД, г. Козлодуй;
• 1 акт по чл. 81, ал. 1 от ЗППЦК, за извършване на действия, които не отговарят на описаните в потвърдения от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Описаното в проспекта съдържание на поръчката, подавана за записване на ценни книжа от първичното публично предлагане на акции на „Енемона” АД, предполага подаване на поръчки с определена стойност. В „Елана трейдинг” АД са били приемани три вида поръчки: лимитирани, пазарни за сума и пазарни за брой акции. Приемането пазарна поръчка за брой акции представлява нарушение на описаните в проспекта условия, тъй като в него не се предвижда възможността за приемане на поръчки,  различни от поръчки с определена стойност, каквато е пазарна поръчка за брой акции.

Също така, не е спазен описаният в проспекта начин на определяне на цената на изпълнение на  подаваните поръчки. В проспекта е записано, че цената ще бъде определена от инвестиционните посредници със съгласието на емитента. В хода на проверката, обаче, е установено, че цената на изпълнение за всички поръчки е определена с решение на Съвета на директорите на „Енемона” АД

2. На „Обединена българска банка” АД  - 1 акт по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 38, във връзка с неравностойно третиране на клиентите на инвестиционния посредник при приемане на заявки за записване на акции от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Енемона” АД, гр. Козлодуй.

3. На „Енемона” АД, гр. Козлодуй - 1 акт по чл. 81, ал. 1 от ЗППЦК, за извършване на действия, които не отговарят на описаните в потвърдения от КФН проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Емитентът не е спазил описаният в проспекта начин на определяне на цената на изпълнение на  подаваните поръчки. В проспекта е записано, че цената ще бъде определена от инвестиционните посредници със съгласието на емитента. В хода на проверката, обаче, е установено, че цената на изпълнение за всички поръчки е определена с решение на Съвета на директорите на „Енемона” АД.