Начало / Новини / Резултати от приключили проверки на инвестиционни...

Резултати от приключили проверки на инвестиционни посредници, във връзка с участието им във вторично публично предлагане на акции от капитала на „Спарки” АД, гр. Русе

Съгласно Заповед на зам. председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, бяха извършени тематични проверки по спазването на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) относно сделки с акции на „Спарки” АД, гр. Русе, сключени от ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД и ИП „Карол” АД.
В резултат на вече приключените проверки, не е установено нарушение на чл. 35, ал. 2 от Наредба № 38, тъй като финансовите инструменти по сключените сделки за продажба, са били налични по сметка на клиентите, подали съответните нареждания.