Начало / Новини / Резултати от приключени тематични проверки...

Резултати от приключени тематични проверки по COBOS на инвестиционни посредници и брокери

     КФН приключи тематичните проверки по COBOS на следните инвестиционни посредници и брокери: “Стандарт Инвестмънт” АД и Кристина Димитрова Бояджиева, “София интернешънъл секюритиз” AД и Илиян Николаев Скарлатов, “Елана Трейдинг” АД и Иван Костадинов Овчаров, “Българска пощенска банка” АД и Никола Николов Цокев, “Карол” АД  и Ангел Петров Рабаджийски, “Бенчмарк Финанс” АД, “Капман” АД и Николай Петков Ялъмов, “Бора Инвест” АД и Божидар Вангелов Павлов.
В резултат на извършените проверки не бяха констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актовете по прилагането му. Бяха направени препоръки на следните инвестиционни посредници:
На “Българска пощенска банка” АД, “Бенчмарк Финанс” АД и “Бора Инвест” АД се препоръчва подадените от клиентите на посредника поръчки, чрез системата COBOS,  да се завеждат в дневника по чл. 72 от ЗППЦК заедно с останалите поръчки, приемани от инвестиционния посредник, по реда на постъпването им.
На “Елана Трейдинг” АД се препоръчва в бланката на договора за брокерски услуги да се отрази изискването на чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1 -  сключването на договорите да се извършва  винаги от  лице по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1).
- Разпечатките от дневниците по чл. 42 от Наредба № 1 да бъдат датирани, съгласно изискванията на чл. 40, ал. 4 от Наредба № 1.
- Да спазват изискванията на чл. 75, ал. 5, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК, като ежедневно следят за движението на парични средства по клиентски сметки на аналитично ниво във връзка със сделки с ценни книжа чрез системата COBOS.
- Договорът за предоставяне на достъп до системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет на „БФБ-София” АД (COBOS)  да бъде съобразен с  разпоредбите на чл. 24 и чл. 25 от Наредба № 1, а именно: достъпът до системата по чл. 24, ал. 1 и въвеждането на поръчки от клиенти на инвестиционния посредник се осъществява чрез електронен сертификат, издаден на името на клиента, като потвърждаването на поръчките се извършва от оторизирано лице, представител на ИП.
 На “Карол” АД препоръката е при сключване на договори чрез пълномощник (или вследствие на по-късно предоставяне на пълномощно по сключени вече договори), да се спазва разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Наредба № 1 – в случай че клиентът ще въвежда поръчките чрез пълномощник, сертификатът се издава на името на пълномощника. Като информация в сертификата се вписва, че той действа в качеството си на пълномощник и за сметка на съответния клиент.
- При сключването на договорите да се спазва чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1 -  в договорите да се посочват действащите към момента на сключването му общи условия за сделки с ценни книжа и тарифи на инвестиционния посредник.
- В дневника по чл. 72 от ЗППЦК да се попълват данните на пълномощника.
 На “Стандарт Инвестмънт” АД, “София интернешънъл секюритиз” AД и “Капман” АД не са направени препоръки.