Начало / Новини / Резултати от приключени проверки на инвестиционни...

Резултати от приключени проверки на инвестиционни посредници “Авал Ин” АД, “Карол” АД, “Елана Трейдинг” АД и ФК “Фина –С” АД

КФН започна проверки на дейността на инвестиционни посредници по спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите за финансови инструменти и нормативните актове по прилагането им, включително на дейността, във връзка с първично публично предлагане на ценни книжа.  В резултат на първите четири проверки са съставени 15 актове за установяване на административни нарушения и са отправени препоръки и задължителни предписания на проверените лица.  КФН своевременно ще информира обществеността  за резултатите от последващи проверки.
   
 
1. На „Карол” АД са  съставени 10 бр. актове за установяване на административно нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 12, предложение първо и второ от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници - отменена  ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г., в сила от 01.11.07 г. (Наредба № 1). Нарушенията се изразяват в застрашаване на интересите на клиентите на ИП, както и в застрашаване на стабилността на капиталовия пазар, във връзка с приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на “Трейс Груп Холд” АД, а именно:
 „Карол” АД е приело от 5 лица – служители на посредника, заявки за  записване на акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд” АД, на обща стойност 110 500 000 лева, явно неотговарящи на реалните финансови възможности на служителите, установени от представените в хода на проверката трудови договори.
С посочените действия ИП “Карол” АД значително е намалилo шансовете на останалите си клиенти, подали поръчки според реалните си финансови възможности, да получат право да запишат желания брой акции от емисията, като по този начин е застрашилo интересите им и е нарушилo разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 12, предложение първо от Наредба N 1 .
Същевременно, с посочените действия “Карол” АД е нарушилo разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 12, предложение второ от Наредба N 1, като създава предпоставки за последващо изкривяване на цената на съответните финансови инструменти при вторичната им борсова търговия и по този начин застрашава стабилността на капиталовия пазар.
 2. На ФК „Фина-С” АД са съставени 2 бр. актове за установяване на административно нарушение по чл. 3, ал. 2 на  Наредба № 1. Нарушенията се изразяват в неравностойно третиране на клиентите на посредника, при приемане на заявки за записване на акции от първичното публично предлагане на акции от капитала на „Корпоративна търговска банка” АД  и при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на “Трейс Груп Холд” АД.  ФК „Фина-С” АД е изисквало различни суми от отделни свои клиенти като авансово плащане, при подаване на заявки за участие в първично публично предлагане на акции на цитираните дружества и същевременно е приемалo заявки за записване на акции от  други свои клиенти, без да изисква авансово плащане или друго обезпечение.
  3. На “Елана Трейдинг” АД са съставени 2 бр. актове за установяване на административно нарушение по чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1, т. 12, предложение второ от Наредба № 1. Нарушенията се изразяват в неравностойно третиране на клиентите на посредника и застрашаване на сигурността на капиталовия пазар при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на “Трейс Груп Холд” АД, а именно:
    ИП е третирал неравностойно клиентите си при приемане на заявки за записване на акции от увеличението на капитала на “Трейс Груп Холд” АД, като е изисквал различна наличност на пари и ценни книжа,  като обезпечение от клиенти,  разполагащи с портфейл от ценни книжа при инвестиционния посредник и същевременно е приемал заявки за записване на акции от  други свои клиенти, без да изисква обезпечение. 
 ИП е застрашил стабилността на пазара на ценни книжа, приемайки от 49 лица заявки за  записване на акции от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд” АД, на обща стойност 1 082 900 000 лева (близо 1 млрд. 83 млн. лв.), без да отчете риска от евентуална невъзможност на клиентите подали заявки за 22 100 000 лв. да заплатят действително тази сума.
   
  На “Елана Трейдинг” АД е отправено задължително предписание по отношение на предстоящото първично публично предлагане на „Енемона” АД  да установи и представи в КФН, не по-късно от 23.11.2007 г.,  точни и ясни критерии за оценка на клиентите си по бъдещи първични публични предлагания, въз основа на които да даде оценка дали подобна инвестиционна услуга е подходяща за всеки отделен клиент. Оценката е изискуема, съгласно правилата на чл. 28 от ЗПФИ и чл. 20 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38). Инвестиционният посредник следва да установи и ясно да оповести на всички участници на капиталовия пазар размерите на предоставяните от клиентите парични средства при подаване на заявки при записване на акции при първични публични предлагания, както и основанията за тяхното определяне.

4.  На “Авал Ин” АД е съставен 1 бр. акт за установяване на административно нарушение по чл. 81, ал. 2 от Наредба № 38. Нарушението се отнася до неспазване на процедурата за уведомяване на Заместник – председателя при решение от страна на управителния орган на инвестиционния посредник за съвместяване на функции от страна на  лице от отдела за „Вътрешен контрол” по отношение на дейности или отделни действия, спрямо които осъществява контрол.
Отправени са препоръки за съобразяване дейността на инвестиционния посредник с изискванията на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници и Наредба № 38.