Начало / Новини / Резултати от приключена проверка на „БУЛБАНК”АД...

Резултати от приключена проверка на „БУЛБАНК”АД в качеството й на инвестиционен посредник

В резултат на извършена проверка на дейността на „БУЛБАНК”АД са отправени препоръки за съобразяване дейността на банката, в качеството и на инвестиционен посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1). Съставени са 2 акта за установяване на административно нарушение по Наредба № 1, по които все още няма произнасяне с наказателно постановление или с резолюция за прекратяване.
Нарушенията се отнасят до сключване на договор и приемане на поръчка за сделка с ценни книжа чрез пълномощник, като служител от отдела за вътрешен контрол и лицето, упълномощено да сключва договори  и да приема поръчки от страна на „БУЛБАНК” АД са сключили договора, и са приели поръчката при наличието на пълномощно, което не съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с ценни книжа, каквито са изискванията на чл. 13, ал. 1 от Наредба №1.