Начало / Новини / Резултати от извършени проверки за изтеклото...

Резултати от извършени проверки за изтеклото деветмесечие на 2005 г. , извършени от управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

С цел превантивен контрол върху дейността на инвестиционните посредници, Комисията за финансов надзор,  Управление “Надзор на инвестиционната дейност” оповестява резултатите от извършените проверки (планови и извънредни) за изтеклото деветмесечие на 2005 г.

При извършени проверки на инвестиционни посредници за спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2005 г. са констатирани повтарящи се нарушения, за които са съставени актове за установяване на административно нарушение, както следва: 
1. За нарушение на изискванията на чл. 12 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници - липса на сключен договор между инвестиционния посредник и клиента, липса на декларация за проверка на самоличността на клиента, липса на заверка от лице от отдела за вътрешен контрол дали договорът и декларацията съответстват на законовите изисквания – 19 броя акта.
2.  За нарушение на изискванията на чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници - сключен е договор между инвестиционен посредник и клиент при неподписани всички необходими документи по наредбата, наличие на документи с явни нередности или непълни данни, неточности или противоречия в представените документи или наличие на други обстоятелства, пораждащи съмнения за ненадлежна легитимация или представляване - 17 броя акта.
3. За нарушение на изискванията на чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници - неизпълнение от страна на инвестиционния посредник на подадена поръчка от клиента при най-добри условия и при първа възможност (неполагане на дължимата грижа)– 4 броя акта.
4. За нарушение на изискванията на чл. 22 от Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници – неизпълнение на задължението от страна на инвестиционния посредник да следи постоянно големите си експозиции и да уведомява в 3-дневен срок от възникване на голямата експозиция заместник - председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” при КФН, за всяка нововъзникнала голяма експозиция – 5 броя акта.
5. За нарушение на изискванията на чл. 72 от ЗППЦК – тази разпоредба изисква инвестиционният посредник да завежда в специален дневник по реда на постъпването им всички нареждания на своите клиенти, включително идентичните нареждания и да ги изпълнява, като спазва този ред – 4 броя акта.
6. За нарушение на изискванията на чл. 161, ал.  1 и ал. 2 от ЗППЦК – 3 броя акта. Тази разпоредба:
• забранява сключването на сделки с ценни книжа, както и извършване на други действия от страна на инвестиционния посредник, чрез които се цели създаване на невярна представа за цената, нейното изменение или обема на търговия с тези ценни книжа;
• забранява извършването на привидни сделки с ценни книжа от инвестиционния посредник.