Начало / Новини / Резултати от извършена проверка за представяне...

Резултати от извършена проверка за представяне на годишен отчет за 2006 г. от публичните дружества и другите емитенти, и дружествата със специална инвестиционна цел

При извършена документална проверка на внесените в КФН общо 388 годишни отчети за 2006 г., 94 от тях са с непълно съдържание и не съдържат информацията, определена от ЗППЦК.
Във връзка с констатираните непълноти в годишните отчети на поднадзорните лица, е взето решение за откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка, съгласно ЗППЦК, на 94 дружества. Съгласно откритото производство от всяко едно от дружествата е изискано предствавянето на липсващата в отчетите им  информация.
Към 16.08.2007 г. 72 поднадзорни лица са се съобразили с откритите производства и са представили допълнителна информация към годишните си отчети за 2006 г., поради което същите производства са прекратени.
Други 15 поднадзорни лица не са спазили изискването за представяне на исканата допълнително информация към годишния отчет за 2006 г., предвид което спрямо тези дружества е приложена принудителна административна мярка, с която същите се задължават да отстранят констатираните непълноти и несъответствия в представените от тях годишни отчети за 2006 г.