Начало / Новини / Резултати от извършена проверка на дейността на Управляващо дружество

Резултати от извършена проверка на дейността на Управляващо дружество

В резултат на извършената проверка не са констатирани нарушения на Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им.
Отправени са препоръки на УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД, отнасящи се до привеждане на дейността на управляващото дружество и договорните фондове в съответствие с изискванията на Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества и Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.